Geschiedenis

Oprichting
Op 28 oktober 1935 werd tijdens een bijeenkomst in hotel Zwijnshoofd in Lochem besloten een mannenkoor op te richten “op zo breed mogelijke basis gestoeld, uit alle lagen van de bevolking, zonder aanzien van rang of stand en zonder politieke inslag”. Op die bewuste avond waren 27 belangstellenden aanwezig die zich ook als lid aanmeldden. De eerste repetitie vond plaats met 34 leden op 9 november 1935 in een van de zalen van het toenmalige Hotel Bak, door de eigenaar gratis beschikbaar gesteld. Het eerste concert werd gegeven op 30 maart 1936 met 36 leden. Op 6 mei 1937 werd voor het eerst deelgenomen aan een concours in Amersfoort.

Crisisjaren en Tweede Wereldoorlog
De jaarvergadering van 1939 werd gekenmerkt door een gedrukte stemming: de internationale gebeurtenissen werkten remmend op het verenigingsleven. Wel werd in maart 1940 nog een concert gegeven in Lochem. Vanwege het uitbreken van de tweede wereldoorlog op 10 mei werd eind 1940 besloten definitief met de repetities te stoppen en verdween het LMK in de anonimiteit tot in 1945.


Na de Tweede Wereldoorlog
Op 19 juni 1945 vond een doorstart plaats gevolgd door een eerste optreden op 30 augustus 1945 (Koninginnedag) in het Lochemse Ziekenhuis. Na dit optreden marcheerde het koor onder het zingen van “Piet Hein” naar de Markt waar diverse liederen werden gezongen. In 1946 vond het eerste concert sinds 1940 weer plaats in de schouwburg. Inmiddels was het ledental uitgegroeid tot 60. Er volgden ook optredens in het Lochems Openluchttheater, vaak in samenwerking met de plaatselijke muziekvereniging “Advendo”. Een mijlpaal in de geschiedenis van het LMK was het verzorgen van een concert, waaraan de beroemde sopraan Jo Vincent haar medewerking verleende op 25 september 1946 in de Grote Kerk te Lochem. Dit concert werd bijgewoond door ruim 850 belangstellenden. In 1948 werd voor ruim 1100 bezoekers samen met de Wiener Sängerknaben in de Grote Kerk van Lochem een groots concert verzorgd.

Het jaarverslag over 1955 - 1956 is in mineur gesteld. Een slecht jaar voor het LMK. Het koor trad slechts eenmaal naar buiten op tijdens de Overijsselse Zangersdag in Goor. Het repetitiebezoek was ver onder de maat.
Het bestuur zag zich genoodzaakt de leden voor te stellen om de vereniging te schorsen of zelfs te liquideren.

In 1957 - 1958 zette zich de impasse door. Repetities konden geen doorgang vinden in verband met een te geringe opkomst. Bij de viering van Lochem - 725 jaar stad in 1958 zong het LMK op een in de Berkel gelegen vlot met 39 leden voor een duizendkoppig publiek. In de zestiger jaren telde het koor gemiddeld zo'n 33 leden.

Door de opmars van de televisie was de belangstelling voor het koor snel dalende en was het repetitiebezoek in een woord slecht. Er waren nog zo'n 16 tot 20 leden. Met de komst van een nieuw dirigent in 1968 (Cor Meijer) was er snel sprake van een flinke opbloei en binnen de kortste keren waren er weer 35 leden. In 1971 steeg het aantal leden naar 56 en in 1973 zelfs naar 60 leden.

In 1971 werd gezamenlijk met het Deventer Christelijk Mannenkoor een langspeelplaat op de markt gebracht en tevens een kerstplaat.

In 1974 ontstonden de eerste contacten met de Männer Gesang Verein 1860 Niederscheld (Dillenburg) in Duitsland. Het LMK verleende op uitnodiging medewerking aan het slotconcert ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Dillenburg. Vanaf die tijd vonden er regelmatig uitwisselingsbezoeken plaats. Bij het 40-jarig jubileum van het LMK in 1975 trad het koor uit Niederscheld ook op tijdens het jubileumconcert met medewerking van muziekvereniging Advendo.

Tijdens de viering van 750 jaar Lochem-stad in 1983 werd, gestoken in historische kledij, medewerking verleend aan vele bijeenkomsten en uitvoeringen.

In het jubileumjaar 1985 (50 jaar) beleefde het LMK zijn televisiedebuut in het programma “U zij de glorie” van de NCRV, vanuit de Bergkerk in Deventer, samen met het Deventer Christelijk Mannenkoor dat eveneens onder leiding stond van dirigent Cor Meijer. In het jubileumjaar werd eveneens een muzikale dag georganiseerd waar diverse amateurs de kans kregen zich te presenteren.


Sedert 1992 vonden als belangrijkste activiteiten plaats:

 • De jaarlijkse bevrijdingsconcerten op 5 mei in de Grote Kerk van Lochem
 • Optredens tijdens kerkdiensten
 • Deelname aan zangavonden van andere koren
 • Concerten in de Kersttijd in de Grote Kerk van Lochem samen met andere Lochemse koren, en in Lochemse verzorgings- en verpleeghuizen
 • Optredens in het Lochemse openluchttheater 'De Zandkuil'.

Het Lochems Mannenkoor onderhoudt vriendschappelijke banden met:

Toegang tot het Ledenportaal

Uw privacy

Privacybeleid Lochems Mannenkoor

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679)

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming vraagt per 25 mei 2018 van organisaties een aantal antwoorden die in het privacy beleid moeten worden opgenomen.

Dit privacy-beleid is gebaseerd op het door de KNZV verstrekte model en op de adviezen van de functionaris persoonsgegevens-bescherming van de gemeente Lochem.

1.  Het doel van het bewaren van de persoonsgegevens van (oud-)leden, dirigent en pianist (hierna te noemen ledenbestand) is het naar behoren laten  functioneren van de vereniging. Hierbij valt te denken aan het rondsturen van mededelingen, nieuwsbrieven en uitnodigingen, het innen van contributie en donaties, het bijhouden van jubilea en “lief & leed”, het bijhouden van statistieken en voor onderlinge communicatie tussen de leden.

2.  De persoonsgegevens van de oud-leden worden uitsluitend bewaard met als doel om hen de nieuwsbrieven te kunnen toesturen en zijn niet zichtbaar op de website.

3.  Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens.

4.  De volgende persoonsgegevens van (oud-)leden, dirigent en pianist(en) zijn in een bestand opgenomen en daar is een overzicht van:

 • Naam (initialen, voornaam, achternaam)
 • Adres, postcode, woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Ingangsdatum lidmaatschap
 • Pasfoto
 • Stemgroep

5.  In de emailberichten van het bestuur worden de geadresseerden uitsluitend in BCC opgenomen.

6. Op het openbare deel van de website staan de leden per stemgroep vermeld + de dirigent en de pianist(en). Daar worden vermeld:

 • Naam (initialen, voornaam, achternaam)
 • Pasfoto

7.  Op een besloten gedeelte van de website van de vereniging, dat met een wachtwoord beveiligd is, staat een ledenlijst met daarin de volgende informatie:

 • Naam (initialen, voornaam, achternaam)
 • Adres, postcode, woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres (leden kunnen overigens weigeren dat hun emailadres in het overzicht op het besloten deel van de website wordt getoond)
 • Geboortedatum
 • Ingangsdatum lidmaatschap
 • Pasfoto
 • Stemgroep

8.  Het bestuur heeft de bevoegdheid om de toegang tot en het beheer van het gebruik  van de gegevens te autoriseren. In beginsel hebben alleen de secretaris, de penningmeester en de webmaster toegang tot de bestanden met de persoonsgegevens.

9.  Na plaatsing van een geactualiseerde versie wordt aan de leden gevraagd de juistheid te controleren.

10. Op de website zijn ook foto’s geplaatst van leden en of hun partners die gemaakt zijn tijdens concerten, koorreizen, open dagen etc. ten dienste van een (foto)verslag van bedoelde evenementen.

11. Voor het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken verwijzen we naar hetgeen beschreven staat aan het einde van dit artikel onder het kopje "Uw Privacy".

12. Het bestuur verstrekt geen persoonsgegevens aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

13. Het bestuur heeft een overeenkomst met Korenonline, een project van Gert Uphoff t.b.v. het technisch onderhoud van de website. Korenonline heeft een eigen privacy-beleid dat staat omschreven op de website korenonline.nl.

14. In de bevestigingsbrief op de aanmelding van het lidmaatschap wordt het lid geïnformeerd over hoe de persoonsgegevens worden bewaard en dat de gegevens niet aan derden zullen worden verstrekt. Aan aspirant-leden zal als voorwaarde worden gesteld, dat zij te hunner kennis gekomen gegevens niet mogen delen met derden. Het staat individuele leden vrij uitsluitend zichzelf als koorlid bij derden kenbaar te maken.

15. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of “vergeten” van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de secretaris van het koor (secretarislochemsmannenkoor@gmail.com).

16. De persoonsgegevens worden bewaard op de computers van de secretaris en op de server van de website.

17. Van het gegevensbestand wordt automatisch een back-up gemaakt op de server van de website. Van het gegevensbestand op de computer van de secretaris wordt een back-up gemaakt op een losse harddisk.

18. Het document op de computer van de secretaris is beveiligd met een wachtwoord. De Pc en of laptop is adequaat beschermd door betaalde virus- en of malware programma’s.

19. De secretaris is de door het bestuur aangewezen functionaris voor het uitvoeren van de persoonsgegevens-bescherming binnen de organisatie.

20. Er worden geen overeenkomsten afgesloten met derden die de persoonsgegevens willen benutten voor eigen gebruik.

21. Bij mogelijke datalekken zal de secretaris, zodra hij is geïnformeerd, de leden en de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte stellen van het datalek

22. Wij wijzen u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vastgesteld te Lochem in de bestuursvergadering van 14 juni 2018


Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.